روش تدریس حرفه وفن مقطع راهنمایی

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ساعت 9:6  توسط نگین  | 

جملات صحیح وغلط را مشخص کنید.                                                                                                                                                                                                             ص       غ

الف- اگر خاک گلدان سنگین باشد،بعد از آبیاری آب به سرعت از زیر گلدان خارج می شود.  

ب- در صورت سبک بودن خاک گلدان ،دفعات آبیاری باید بیشتر شود.                                                  ج-اگر فضای خالی بین ذرات خاک از آب پر شود،رشد گیاه بیش تر خواهد شد.                                        د- اگر هوا به ریشه ی گیاه نرسد.باعث پوسیده شدن ریشه وخشک شدن گیاه می شود.                        ه- موقع آبیاری گلدان ها نباید آب را درتمام سطح گلدان پاشید.

و- خاک پای گلدان ها باید ماهی یکبار نرم شود.                                                                             

ز- گیاه درفصل پاییز وزمستان ، فعال است.                                                                              ح- خاک گلدان را باید همواره مرطوب نگه داشت.                                                                            

21- کدام یک از کودهای زیر آلی است.

الف- ازت            ب- فسفر               ج- پتاسیم               د- خاک برگ          

 

22- چهارنمونه گیاه را نام ببرید که ازطریق جنسی (روش کاشت دانه) تکثیر می شوند.

 

23- هر یک از روشهای تکثیر گیاهان را با تصویر نشان دهید. ( 6 روش)

 

 

 

24- نمونه ای از تکثیر گیاه به روش جنسی وغیر جنسی را درکادرهای زیر نقاشی کنید.

 

               

                                                                 الف- روش تکثیر جنسی

 

 

                                                                                                             

 

 

                                                                                                  ب- روش تکثیر غیر جنسی                                                                                

 

 

 

 

 

25-برای هر یک از روش های تکثیر غیر جنسی که در زیر نوشته شده اند ، گیاهانی را مثال بزنید.

الف-خواباندن : 1-                          2-                                     3-                                                                                          

ب- قلمه زدن : 1-                          2-                                   3-

ج- گرفتن پاجوش: 1-                        2-                                  3-             

د- پیوند زدن:       1-                     2-                                   3-

26- هر یک از عبارات سمت راست را به روش تکثیر غیر جنسی مربوطه در سمت چپ وصل کنید:

الف- قرار دادن قسمتی از ساقه ی گیاه درشرایط مناسب ...................................0

ب- استفاده از شاخه بدون جدا کردن از تنه ی مادر ...........................................0                                  

قلمه زدن          ج- قرار دادن قسمتی از برگ گیاه در داخل خاک یا محلول مواد غذایی ............................

خوابا نیدن                    د- مراقبت از ساقه تا ظهور ریشه وتبدیل به گیاه کامل ....................................

ه-قرار دادن شاخه ای از گیاه ، در داخل خاک مرطوب...................................... .    ز- جدا کردن شاخه ی ریشه دار از ساقه ی گیاه اصلی ......................................

 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۰/۱۱/۱۴ساعت 22:4  توسط نگین  | 


1- گیاهان از نظر مصرف غذایی،دارویی وزیبایی فاید ه های زیادی دارند.برای هر یک از این موارد 4 مثال بنویسید.

گیاهانی که مصرف تزئینی وزیبایی دارند

گیاهانی که مصرف دارویی دارند

گیاهانی که مصرف غذایی دارند

1-

1-

1-

2-

2-

2-

3-

3-

3-

4-

4-

4-

 

2-اگر شما را مسؤل فضای سبز یک پارک نمایند واز شما بخواهند تا درآن جا گیاهانی را بکارید .برای انجام این کار به چه نکاتی توجه می کنید؟آن ها را فهرست نمایید.

 

3- تحقیق کنید کدام کشور از بزرگ ترین تولید کنندگان گل وگیاه زینتی در جهان است؟

 

4- تحقیق کنید در چه مناطقی از کشورمان گل وگیاهان زینتی ،درحد وسیعی پرورش داده می شود؟

 

5- گلدان گلی که کنار پنجره قرار گرفته بود را به گوشه ی اتاق انتقال داد.پس از چند روز تعدادی از برگ های گیاه زرد شده وریختند،گیاه جوانه نمی زد وشاخه های جدیدی روییده نمی شد،اندازه ی ساقه نیز در مدت چند هفته ثابت باقی ماند وتغییری نکرد .شما علت را یافته وبرای اوتوضیح دهید.

 

6-گیاهان مناطق گرمسیری وسردسیری را ازنظر نیاز به دما با هم مقایسه کنید وبرای هر کدام دو نمونه بنویسید.

 

7- گل های  نام برده در زیر از نظر حساسیت به تابش نور جزء کدام دسته از گیاهان می باشند؟

الف- گل های شب بو واطلسی (                    ) ب- میخک وبنفشه ی آفریقایی (                             )

ج- گل های داوودی (                     )

8- علت تعویض سالیانه ی خاک گلدان های منازل را توضیح دهید.

 

9- آیا می توان در فصل رویش گیاه خاک آن را عوض کرد؟

به نظر شما مناسب ترین فصل تعویض خاک گلدان چه فصلی است؟ ...............چرا؟

 

10- در بعضی از منازل با اینکه به گلدان ها مرتب آب داده می شود ولی گیاهان در فصل بهار،رشد چشمگیری نداشته اند. به نظر شما علت این مشکل چیست وبرای رفع آن چه کاری باید انجام داد؟

 

11- فردی برای تغذیه ی گیاهان گلدانی منزل خود از مقداری کود شیمیایی محلول استفاده کرد.با این که آن ها را طبق برنامه آبیاری می کرد،امّا پس از یک هفته مشاهده کرد که برگ گیاهان زرد شده اند.به نظر شما علت زرد شدن برگ گیاهان چیست؟

 

12- آیا همه ی گیاهان به انواع کود شیمیایی نیاز دارند؟ به نظر شما صحیح ترین راه برای انتخاب نوع ومقدار کود برای گیاهان مختلف چیست؟

 

13- در گاو داری ها ومرغداری ها فضولات دام ها را جمع آوری می کنند وبه کشاورزان می فروشند.به نظر شما

الف) دلیل این کار چیست؟

ب)- چه تأثیری در کشاورزی دارد؟

 

14- چگونگی تهیه ی خاک برگ را بنویسید.

 

 

15- آیا می توان برای رشد همه ی گیاهان از خاک سبک یا خاک سنگین استفاده کرد؟ علت را بیان کنید.

 

16- آبیاری گیاهان گلدانی با خاک سبک وسنگین را با یکدیگر مقایسه کنید.

 

17- علت نرم کردن خاک پای گلدان ها وآبیاری تمام سطح خاک گلدان به طور مرتب را توضیح دهید.

 

18- چرا گیاهان در فصل بهار وتابستان نسبت به فصل پاییز وزمستان به آبیاری بیش تری نیاز دارند؟

 

19- وقتی گلدان را از گل خانه خریداری نموده وبه خانه مان منتقل می نمائیم بسیار شاداب وتازه هستند ولی پس از مدتی خشک می شوند .علت را درچه می بینید؟

عوامل محیطی مؤثر در رشد آ ن ها را بنویسید.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ساعت 21:50  توسط نگین  | 

       

1-هریک از موارد عنوان شده در جدول،کدام مرحله از ساخت وساز یک بنا را مشخص می کند؟

                                                                                                                             

 

مرحله

موارد

 

1-محاسبه طول وعرض ،شیب وپستی وبلندی زمین

 

2-پیاده کردن اندازه های مختلف برروی کاغذ

 

3- ساخت نمونه ی اولیه ی طرح مذکور

 

4- بتن ریزی واسکلت بندی

 

5-تهیه ی مسیر انتقال شبکه ی گاز،برق،فاظلاب وآب رسانی

 

6-لوله کشی آب وگاز وسیم کشی برق

 

2-علی ومحمد در مورد کار دوربین نقشه برداری با یکدیگر بحث می کردند که سؤالات زیر بین آن ها مطرح شد.آیا شما پاسخ آن ها را می دانید؟ لطفأ بنویسید.

الف) علی: خط کش بلندی که در نقشه برداری مورد استفاده قرار می گیرد،چه نام دارد؟

ب)محمد: به جز عملیات بر داشت ،چه کار دیگری را می توان با دوربین نقشه برداری انجام داد؟

ج)علی: در ساختمان های معمولی ،عمودی بودن قسمت هایی مانند ستون،دیوار،چارچوب و........را با چه وسیله ای کنترل می کنند؟

د) محمد: برای آزمایش افقی بودن سطوح از چه وسیله ای می توان استفاده کرد؟چگونه؟

 

3- خانواده ی امیر یک منزل مسکونی که تازه ساخته شده است را خریده اند،ولی در اتاق پذیرایی آن بسته نمی شود.آن ها به کمک گونیا ،عمود وگونیا بودن در را بررسی کردند ولی مشکل در این قسمت نبود.شما مشکل را پیدا کنید وراه حل آن را بیان نمایید.

 

4- در تصویر مقابل نام هریک از موارد خواسته شده را بنویسید.

             1-                2- 3 -                               الف) ...................................................

ب).......................................................

ج)......................................................                                                            

د)......................................................

ه).....................................................

5-هر یک از مفاهیم زیر را مقابل تعریف مربوط به خود بنویسید. ( یکی اضافه است.)

 

مفاهیم

تعاریف

الف) علامت شمال

1-خطوطی که در حاشیه ی کاغذ رسم می شوند.(...................................)

ب) کادر نقشه

2-مقیاس ونوع نقشه درآن نوشته می شود.(..............................................)

ج) توضیحات

3-دستورات لازم برای اجرای دقیق را دراین قسمت می نویسند.(...................)

د) جدول مشخصات

ه) نقشه

4-جهت پرهیز از اشتباه ،درقسمت راست وبالای نقشه ویا بالای توضیحات به آن توجه کنید.

 (..............................).

6- محل آن وسط کادر است وباید تمام اطلاعات صحیح را به استفاده کننده  منتقل کند.

 

الف) کادر نقشه                 ب) نقشه              ج) علامت شمال             د) راهنما وتوضیحات        

7- ابزار های نقشه کشی را باترسیم شکل نام ببرید.

 

 

 

8- برای ترسیم نقشه ی یک ساختمان باید از چه وسیله ای استفاده شود ،در جاهای خالی بنویسید.

الف: برای این که خطوط رسم شده صاف باشند، باید کاغذ را روی .................بچسباند.

ب: برای ترسیم خطوط افقی موازی باید از ...........................استفاده نماید.

ج: برای ترسیم نقشه ها بر روی کاغذ کالک باید از .....................با ضخامت های مختلف استفاده کند.

د: برای رسم نقشه با مداد،باید از کاغذ ........................استفاده نماید.

9- منظور از نوشتن کسر هایی مانند  1،  1 یا .....در کنار نقشه ودر جدول مشخصات چیست؟

                                            100 100                                                                 

10- برای پی سازی باید خاک سطحی زمین زا برداریم ،علت این کار را توضیح دهید.

 

11- طول ،عرض وعمق پی در زمین های شنی و ماسه ای بیش تر از ابعاد پی در زمین های رسی است. دلیل این تفاوت را توضیح دهید.

 

12- پدر نسرین تصمیم می گیرد دیوار بین دواتاق خانه اش را بردارد.برای این کار از یک مهندس ساختمان نظر خواست مهندس به او گفت: از نظر ایمنی بهتر است این کار انجام نشود. به نظر شما علت گفته ی این مهندس چیست؟

 

13- هنگام ساخت اسکلت فلزی ساختمان ها در بالای ستون ها، نبشی و روی نبشی ها ، تیر آهن هایی قرار داده وجوش می دهند.

الف) نام این تیر آهن ها چیست؟

ب) علت قرار دادن این تیر آهن ها را توضیح دهید.

 

14- یک از اصول ساختمان سازی ،رعایت فاصله ی ساختمان ها با یکدیگر است ،به طوری که بین دیوار ها ی یک ساختمان با ساختمان مجاورش فاصله وجود دارد. علت این فاصله گذاری چیست؟ در صورت رعایت نکردن این فاصله چه مشکلی پیش خواهد آمد؟

 

15- به راه پله ی منزل خود دقت کنید ومشخصات آن را با ویژگی های یک راه پله ی مناسب مقایسه کنید.درصورت وجود تفاوت چه پیشنهادهایی را ارائه می دهید؟

 

16- به سقف منزل خود توجه کنید وبه سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) از کدام نوع سقف است؟

ب) چه مصالحی در آن به کار رفته است؟

ج) چند نمونه ی دیگر از انواع سقف ها را نام ببرید.

 

17- من چیستم؟

الف) واسطه ی بین زمین وساختمان هستم. (                                   )

ب) بار ساختمان را به دوش می کشم وبه زمین منتقل می کنم. (                                   )

ج) رابط بین طبقات هستم. (                                     )

د) در مواقع ضروری برای فرار از خطر در ساختمان های چند طبقه مورد استفاده قرار می گیرم.(                 )

ه) روی پشت بام ها با آب وبرف و باران دست وپنجه نرم می کنم تا به ساختمان نفوذ نکنن.(                     )

و) فضایی برای استراحت بین پله ها هستم. (                                 )

ز) قسمت های مختلف داخل ساختمان را از هم جدا می کنم. (                                )

 

18- می خواهیم کف یک اتاق 5/3*4متری را موزائیک کنیم.

الف) اگر ابعاد هر یک از موزائیک ها 30*30 سانتی متر باشد، به چند موزائیک نیاز داریم؟

 

ب) اگر بخواهیم از موزائیک های 25*25 سانتی متری استفاده کنیم، تعداد موزائیک های مورد نیاز راحساب کنید.

 

19- نقشه ی همکف منزل خود را در کادر زیر بکشید.

 

                                         

 

                                                                                                                                      

 

 

            

20-آیا ساختمان یک سیستم است؟

قبل از پاسخ دادن به این سؤال، به سؤ الات زیر که در مورد یک ساختمان 3طبقه می باشد، پاسخ دهید.

الف) اگر این ساختمان راه پله نداشت، چه می شد؟

ب) اگر طبقه ی اول این ساختمان سقف نداشت ،چه اتفاقی می افتاد؟

ج) اگر در ساخت ساختمان پی ریزی انجام نمی شد وروی زمین بنا می شد، چه مشکلی پیش می آمد؟

د) اگر به جای پنجره ها، دیوار قرار می گرفت،چه مشکلی پیش می آمد؟

ه) اگر این ساختمان ستون نداشت، چه اتفاقی می افتاد؟

و) اگر حیاط دیواری نداشت وفقط درورودی داشت، چه می شد؟

اکنون با توجه به پاسخ ها یی که به سؤالات بالا داده اید،نتیجه گیری کنید که آیا ساختمان یک سیستم است یا خیر؟ دلایل خود را بنویسید.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ساعت 21:47  توسط نگین  | 

 

2- آنتی بیوتیک ها جزء کدام دسته از داروها می باشد؟

 

الف) داروهای کاهنده        ب) دارو های محرک      ج) داروهای مجاز     د) داروهای غیرمجاز

 

3- سیم لحیم از آلیاژ چه فلزاتی تشکیل شده است؟

 

الف) قلع وسرب          ب) مس وقلع            ج) سرب ومس         د) سرب وآهن             

 

4- کارگران یک کارخانه خودروسازی جزو .................کارخانه به شمار می آیند.

 

الف) ورودی         ب)  خروجی             ج) پردازش       

 

     

 

5- کدام گزینه جزو رفتارهای ناسالم پر خطر است؟

 

الف) ورزش نکردن         ب) خوردن آدامس        ج) رانندگی با سرعت زیاد      د) خوابیدن زیاد          

 6- همه ی درختان زیر پهن برگ هستند به جز  .............      

 

الف) بلوط           ب) نراد              ج) گردو             د) تبر یزی            

 

7- در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

 

1-برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی در اثر اتصال سیم فاز به بدنه ی وسایل برقی از سیم ............ استفاده می شود.

2- جنگل های ایران معمولاًدارای درختان .................هستند.

3-برای جوش کاری از دستگا ه هایی به نام ....................ویا دینام استفاده می شود.

4-علم موجب پیشرفت ...........................می شود.

5- معمولاًدارو ها به ......................، کنترل ودرمان بیماری ها کمک می کنند.

6- به شکل های مقابل نگاه کنید .به فلزات دراین مرحله ..................می گویند.                                

 


ج)- صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.

                                                                                                               ص       غ

1- یکی از عوامل مؤثر بر رشد وتکامل فنّاوری ، کنجکاوی وتفکر انسان است.                                  2- رسانه ها ومذهب در انتخاب روش زندگی افراد مؤثر هستند.                                

 3-خشک کردن مصنوعی  چوب در  هوای آزاد انجام می شود.                                                   4- نیاز یکی از عوامل مؤثر بر رشد وتکامل فنّاوری است .                                                       

5-کار دیود ذخیره ی انرژی الکتریکی است.                                                                         6- بلافاصله پس از قطع درخت می توان از چوب آن برای ساخت محصولات چوبی                        

 استفاده کرد.

د- به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

1-مواد اصلی سازنده ی آی سی(        ic     )  چیست؟

2- بررسی پیامد های مثبت ومنفی در تصمیم گیری چه کمکی به افراد می کند؟

3- می خواهیم رویه ی چوبی یک میز را به پایه های فلزی آن وصل کنیم. برای اتصال چوب با فلز بهتر است از کدام روش اتصال استفاده کنیم؟

4- برای ضربه زدن به انتهای دسته مغار بهتر است از چه وسیله ای استفاده شود؟

5- یکی از عوامل خالی شدن ذخایر آب را بنویسید.

6- مجموعه منظمی از اجزای به هم وابسته که برای هدف مشترکی با هم کار می کنند، چه نام دارد؟

ه)- به سؤالات زیر پاسخ دهید.

1- مریم پس از خرید ، میزان پول هزینه شده وباقی مانده ی خود را با ماشین حساب محاسبه کرد.

ورودی ، پردازش وخروجی ماشین حساب را مشخص نمایید.

5000 تومان = پول مریم         لیست هزینه ها به شرح زیر:

50  تومان =آدامس        1500 تومان = میوه          200 تومان = سبزی    150تومان= مداد پاک کن

  3100 تومان = باقی مانده

ورودی =                                  پردازش=                                                   خروجی=      

 

   2- اگر در یک روز پاییزی در اثر وزش باد شدید، سیم های تیر برق خیابان پاره شودوبه پایین بیفتد کدام یک ازخطرات ناشی از برق ممکن است پیش بیاید؟

3- چوب کدام یک از درختان زیر در کارهای تزئیناتی  وساخت مبلمان کمتر کاربرد دارد؟

( تبریزی -  نراد – بلوط- گردو )

4- نوع رفتار های زیر را مشخص کنید.

ناسالم

سالم

رفتار

 

 

رانندگی مطابق قوانین راهنمایی ورانندگی

 

 

 شستن ماشین یا دوچرخه درآب قنات

                                                            

5-جدول زیر را کا مل کنید.

                            

جدا شدنی

                                       

نوع اتصال

 

پرچ

روش

 

 

6- هر یک از موارد زیر به کدام یک از قسمت های اصلی سیستم مربوط می شود؟

الف)- از نفت خام ، می توان بنزین ، نفت سفید وگازوئیل به دست آورد.             (                     )

ب)- نفت خام ، به وسیله ی تانکر های نفت به پالایشگا ه برده می شود.            (                      )

ج) – نفت خام به وسیله ی دستگا ه های گوناگون تصفیه وپالایش می گردد.      (                      )

 7- دو شاخه ی سماور برقی به پریز است ولی سماور خاموش می باشد.مادر علی درحال تمیز کردن بدنه ی سماور بود که برق ضعیفی او را می گیرد. به نظر شما علت چیست؟

8- جدول زیر را کامل کنید.

نوع دارو

نمونه ی دارو

 

آرام بخش ومسکن

غیر مجاز

 

 

9- رضا می خواهد به کمک مغار وچکش شکافی در قطعه ی چوبی ایجاد کند ، دو نکته ی ایمنی به او تذکر دهید.

 

10- دسته های قابلمه ها و ماهی تابه های الو مینیومی را چگونه به بدنه اتصال می دهند؟

 

و)- به سؤالات زیر پاسخ تشریحی دهید.

1- پیشرفت فنّاوری چه تأثیری در انجام امور انسان ها دارد؟ دو مورد آن را بنویسید.

 

2- دو نمونه از انواع خازن را نام ببرید.

 

3- به چه دارو هایی محرک گفته می شود؟

 

4- زمان خشک کردن چوب درهوای آزاد به چه عواملی بستگی دارد؟ دو مورد بنویسید.

 

5- برای نگه داشتن مفتول ها هنگام لحیم کاری به چه نکته ی ایمنی باید توجه کرد؟

 

6-هر روز در اخبار علمی تلویزیون ،خبری از فنّاوری های جدید می شنویم ، به نظر شما چه عاملی

 

دانشمندان را موفق به کشف یا اختراع جدیدی می کند؟

 

7- واحد اندازه گیری هر یک از قطعات الکترونیکی زیر را بنویسید.

 

الف ) مقاومت (                   )           ب)   خازن (                )

 

8- دو مورد از عوارض آلودگی هوا را بنویسید.

 

9- چوب های خشک شده در کوره های چوب خشک کنی چه ویژگی هایی دارند؟ ( 2مورد)

 

10- چرا نباید نوک هویه ی داغ را داخل روغن لحیم فرو برد؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۱۷ساعت 21:0  توسط نگین  | 

نمونه سؤالات کتاب دفاعی  پایه سوم درس پنجم:

نقش زنان را درعصر حاضر بنویسید.

2-چهار مورد از زنان تأثیر گذار در تاریخ را نام ببرید.

3-اولین زنی که به پیامبر ایمان آورد ؛ واولین زن شهید راه اسلام را بنویسید.

4-برترین زنان اسلام را نام برده وبگوئید کدام سوره از قرآن در شأن او نازل شده است.

5- نقش زنان را در جنگ های صدر اسلام در 6مورد بنویسید.

6-نسیبه چه کسی بود وپیامبر گرامی اسلام درباره ی او چه فرموده است؟

7-زهیر چه کسی بود چند سطری دربارهی اوتوصیف نمائید.

8-چهار خط از زندگی نامه ی خانم حدیدچی (دباغ) بنویسید.

9-نقش زنان ، درپشت جبهه وداخل خانه را بنویسید.

نمونه سؤالات کتاب دفاعی  پایه سوم درس ششم :

انسان از چند راه دفاع می کند نام ببرید.

 

2- دفاع عامل چه نوع دفاعی می باشد دریک خط تعریف کنید.

 

3- دفاع (پدافند) غیر عامل را توضیح دهید.

 

4- دفاع غیر عامل یکی از ......................و......................روش های دفاعی در مقابل تهدیدها ست که مورد

 

توجه کشورها قرار گرفته است.

 

5- نام چها رکشوری که دفاع غیر عامل را مورد توجه قرار داده رابنویسید.

 

6- آمار تلفات در جنگ جهانی دوم بیش از ........................نفر بوده است.

 

7- یکی از عوامل مهم پیروزی جنبش مقاومت حزب ا.......لبنان را در جنگ 33روزه رابنویسید.

 

8- اهداف دفاع (پدافند) غیر عامل را بنویسید.

 

9- از اصول پدافند غیر عامل 4مورد را نام ببرید.

 

10- استتار به چه معنایی است با ذکر مثال توضیح دهید.

 

11- اختفا را با ذکر مثال توضیح دهید.

 

12-فریب در پدافند غیر عامل چه نوع اقدامی است با ذکر مثال توضیح دهید.

 

13-به چه علت باید ساختمان ها را مقاوم سازی نمود توضیح دهید.

 

نمونه سؤالات کتاب دفاعی  پایه سوم درس هفتم  :

 

1-چرا ثبات ودوام پیروزی نظامی درجنگ نیازمند فکر واندیشه ی انسان است ؟ توضیح دهید.

2- میزان اثر گذاری و تأثیرپذیری انسان ها به چه عواملی بستگی دارد نام ببرید.

 

3- منظور از جنگ روانی چیست؟ تعریف کنید.

 

4-اهداف جنگ روانی به چند دسته تقسیم می شود بنویسید.

 

5- با ذکر یک مثال از جنگ روانی در فتح مکه که رسول گرامی اسلام (ص) به یارانش دستور داد را

 

بنویسید.

 

6- آشنا شدن با جنگ روانی چه فایده ای برای ما دارد؟بنویسید.

 

7-طراحان جنگ روانی برای رسیدن به اهداف خود، از چه روش هایی استفاده می کنند نام ببرید وهر

 

 کدام را بطور خلاصه توضیح دهید.

 

8-به معنای انتقال مطالب واخباری که درستی ونادرستی آن معلوم نیست ................می گویند.

 

9- یک مثال از شایعه در جنگ اُحد بر علیه پیامبر که توسط دشمنان درست شده بود را بنویسید.

 

10- تفرقه افکنی را با ذکر مثال به طور کامل توضیح دهید.

 

11- تهدید به چه منظور از سوی دشمنان اسلام ، خصوصأ آمریکا علیه ایران انجام می گیرد با ذکر

 

مثال توضیح دهید.

 

12- ایران در سال های اخیر از چه را ه هایی در معرض تهدید قرار گرفته نام ببرید وتوضیح دهید.

 

 

با آرزوی موفقیت برای همه ی شما دختران خوبم موسوی

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۰۷ساعت 21:6  توسط نگین  | 

سؤالات واحد فلز:

1-درساخت هریک از وسایل زیر از چه نوع اتصالی استفاده شده است؟ جدول را براساس آن تکمیل کنید.

 

( ماشین سواری ، دوچرخه ، نرده فلزی، کره کره ی آهنی ، قفسه های فلزی، برچسب علامت استاندارد پشت وسایل برقی ازجمله یخچال، برد الکترونیکی).

 

وسیله لازم برای انجام اتصال

نام اتصال

نوع اتصال

شماره ی وسایل

جدا نشدنی

جدا شدنی

 

 

 

 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

 

 

2- برای اتصال دسته ی قابلمه  وماهی تابه های آلومینیمی معمولأ از چه اتصالاتی استفاده می کنند؟

 

3- مشاغلی که بخشی از کار آن ها با هویه دستی (غیر برقی) است شناسایی کنید وحداقل نام دو مورد را بنویسید.

 

4- نام دونوع هویه را نام برده وبگوئید برای انجام هر یک از کارهای زیر کدام هویه مناسب تر است؟

 

الف- لحیم کاری در حلب های بسته بندی مواد غذایی ( نظیر روغن حیوانی ، پنیر) =(                           )

ب- لحیم کاری یک تکه سیم قطع شده ی اسباب بازی در منزل= (                              )

 

ج- تعمیر قطعات الکترونیکی رادیو وتلویزیون= (                                  )

 

5- جدول زیر را کامل کنید.

 

 

 

جدا شدنی

 

نوع اتصال

جوش کاری

لحیم کاری

 

پرچ کاری

روش

 

6- برای انجام کارهای زیر از چه وسایل و موادی استفاده می شود؟

الف- گرم کردن محل لحیم کاری =    

ب- داغ کردن هویه ی دستی=

ج- داغ کردن هویه برقی=

د- حل کردن اکسید فلز درمحل لحیم کاری=

7- جملات صحیح وغلط را مشخص کنید.

الف- جوش کاری بدون ماسک یا عینک مخصوص برای چشم انسان بسیار مضر است.(       )

ب- هنگام لحیم کاری ،باید قطعه کار را با دست گرفت. (          )

ج- سیم لحیم آلیاژی از سرب ومس است.(              )

د- اتصال جدا شدنی را اتصال موقت نیز می نامند.(            )

8- به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف- نام دستگاهی که کار با جوش کاری را انجام می دهد، چیست؟

ب- جوش کاری از کدام نوع اتصالات می باشد؟

ج- غیر از جوش کاری کدام اتصالات در این گروه قرار می گیرند؟

د- دستگاه جوش کاری با چه نیرویی کار می کنند؟

ه- قطعه ی میله ای شکل که به انبرک وصل می شود، چه نام دارد؟

و- ترانس ودینام با چه نیرویی کار می کنند.

ز- درچه مواقعی لازم است یک جوشکار به غواصی هم وارد باشد؟ یک مثال بزنید؟

ح- چرا نباید بدون عینک یا ماسک مخصوص به جوش کاری نگاه کنیم؟

ط- عمل جوش کاری چگونه انجام می شود؟

آزمون دوره ای ؛ نمونه ی یک :

الف- درسؤالات زیر گزینه ی صحیح را مشخص کنید.

1-قطعه ی الکترونیکی که مقدار ولتاژ وجریان الکتریکی را کنترل می کند.

 

الف) مقاومت              ب) ترانزیستور           ج) خازن              د) دیود                

 

2- آنتی بیوتیک ها جزء کدام دسته از داروها می باشد؟

 

الف) داروهای کاهنده        ب) دارو های محرک      ج) داروهای مجاز     د) داروهای غیر مجاز     

 

3- سیم لحیم از آلیاژ چه فلزاتی تشکیل شده است؟

 


الف) قلع وسرب          ب) مس وقلع            ج) سرب ومس         د) سرب وآهن             

 

4- کارگران یک کارخانه خودروسازی جزو .................کارخانه به شمار می آیند.

 

الف) ورودی         ب)  خروجی             ج) پردازش       

 

     

 

5- کدام گزینه جزو رفتارهای ناسالم پر خطر است؟

 

الف) ورزش نکردن         ب) خوردن آدامس        ج) رانندگی با سرعت زیاد      د) خوابیدن زیاد          

 6- همه ی درختان زیر پهن برگ هستند به جز  .............       

 

الف) بلوط           ب) نراد              ج) گردو             د) تبر یزی            

 

7- در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

 

1-برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی در اثر اتصال سیم فاز به بدنه ی وسایل برقی از سیم ............

 

استفاده می شود.

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۰/۰۹/۰۴ساعت 22:4  توسط نگین  | 

نمونه سؤالات درس اول دفاعی پایه سوم :                                                

1-در میان موجودات انسان  چگونه موجودی است در یک خط توضیح دهید؟

 

2-...............و ............ به انسان کمک می کند تا درشرایط مختلف تصمیم بگیرد از چه راهی وبرای چه چیزی دفاع کند.

3-مواردی را که انسان حاضر به دفاع وفداکاری می باشد را نام ببرید؟4مورد.

 

4-دلایلی که انسان ناتوان از دفاع خود می باشد را نام ببرید؟ سه مورد.

 

5- از تاریخ گذشتگان چه مواردی را در زمینه ی دفاع از خود وسرزمین خود می آموزید بنویسید؟

 

 

 

6-یک از عوامل شکست در مقابل تهاجم دشمنان ..................شدن  و................نبودن برای دفاع است.

7- با تمام توان، خود را برای دفاع در مقابل دشمنان خدا ومردم آماده کنند ،در کدام آیه وسوره به این جمله اشاره شده است؟

8- پیامبر خدا (ص) در کدام جنگ ها با مشرکان به شدت مبارزه کردند؟

9- صدام چگونه می خواست استقلال وعزّت مملکت ما را زیر پا بگذارد؟ در یک خط بنویسید.

 

نمونه سؤالات کتاب دفاعی  پایه سوم درس پنجم:

1-                نقش زنان را درعصر حاضر بنویسید.

 

2-چهار مورد از زنان تأثیر گذار در تاریخ را نام ببرید.

 

3-اولین زنی که به پیامبر ایمان آورد ؛ واولین زن شهید راه اسلام را بنویسید.

 

4-برترین زنان اسلام را نام برده وبگوئید کدام سوره از قرآن در شأن او نازل شده است.

 

5- نقش زنان را در جنگ های صدر اسلام در 6مورد بنویسید.

 

6-نسیبه چه کسی بود وپیامبر گرامی اسلام درباره ی او چه فرموده است؟

 

7-زهیر چه کسی بود چند سطری دربارهی اوتوصیف نمائید.

 

8-چهار خط از زندگی نامه ی خانم حدیدچی (دباغ) بنویسید.

 

9-نقش زنان ، درپشت جبهه وداخل خانه را بنویسید.

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۰/۰۸/۲۷ساعت 21:25  توسط نگین  | 

-جملات صحیح و غلط را مشخص نمایید.                                               ص          غ

الف) – خویشاوندان و مذهب در انتخاب روش زندگی موثرند.                                                       

ب) _پایداری و وفادار ماندن به تصمیم درست، کار آسانی است.                                                       

ج)_ نوجوانان باید قادر باشند خود را کنترل و از تصمیمات نادرست پرهیز کنند.                                     

چ)_مسکن یک داروی کاهنده است.                                                                                          

ح)_ دارو فقط به درمان بیماری کمک می کند.                                                                        

خ)_ دارو های کاهنده میزان فعالیت بدن را کم می کنند.                                                               

د)_ آنتی بیوتیک یک داروی شیمیایی است.                                                                               

2_ در هر یک از داروهای زیر نوع دارو را مشخص کنید.

الف)_ به داروهایی گفته می شود که فایده ی آن هابیش تر از زیان آن ها ست.(                 )

ب)_ داروهایی که برای مصرف کننده خطرناک می باشند.(                   )

ج)_ به داروهای مسکن و خواب آور می گویند.(                         )

د)_ این داروها باعث افزایش ضربان قلب و فشار خون می شوند.(                  ).

3_جدول مقابل را کامل کنید.

نمونه ی دارو

تعریف دارو

نوع دارو

 

 

مجاز

 

 

محرک

 

 

کاهنده

 

 

غیر مجاز

   4)_چوب های مورد استفاده در هر یک از موارد زیر باید چه ویژگی هاییداشته باشد؟

الف)_ ساختمان =

ب)_کابینت=

ج)_قاشق=

د)_پله=

ه)_مجسمه=

و)_پنجره =

ز)_صندلی=

ح)_قفسه ی کتاب=

5_جدول زیر را کامل کنید.

سوزنی یا پهن برگ

نرمی یا سختی

نوع چوب

 

 

کاج

 

 

گردو

 

 

افرا

 

 

نراد

 

6_ وحید تصمیم دارد از یک قطعه چوب، برای کار های تزئینی استفاده کند. چوب کدام یک از درختان زیر برای این کار مناب نیست؟

الف) تبریزی           ب) نراد         ج) بلوط        د) گردو                                        

7_چهار مورد از عوامل مخرب چوب و پنج مورد از افزایش دهنده ی عمر (محافظ) چوب را بنویسید.

عوامل محافظ

عوامل مخرب

1-

1-

2-

2-

3-

3-

4-

4-

 

 

 

8_زهرا چند تکه چوب در اختیار دارد. او می خواهد سختی یا نرمی آن ها را تشخیص دهد. با انجام کدام یک از کارهای زیر می تواند موفق شود؟    

                                                           می شود                        نمی شود                 

1_ انداختن در آب                                                                                    

2_ برش با اره                                                                                              

  ۳-کنده کاری با مغار

۴- وزن کردن                                                                                                                                                                                                                                  5_    رنده کردن                                                                                           

6_ نوع چوب هریک از درختان زیر به دایره ی مربوط به خود وصل کنید.

 
 
 
                                          نمدار                  ممرز

                           راش           سخت              نرم          کمی سخت       انجلی  

     چنار            سپیدار      توسکا

                                                                                                                                

                                                                   

7-تنوع رنگ درکدام یک از درختان زیر بیش تر است؟ زیر آن ها خط بکشید.

 

              کاج،     تبریزی ،  گردو ،  راش ،  نراد ، افرا   ، بلوط 

   8-  هر یک از موارد زیر به کدام یک از روش های خشک کردن چوب مربوط می شود؟

الف)- درجه حرات ، جریان هوا ومقدار رطوبت نسبی تحت کنترل است.

ب)-دسته های چوب را در زیر یک مکان سقف دار قرار می دهند.

ج) –جریان هوای گرم از بین چوب های دسته بندی شده عبور می کند.

د) – مدت زمان خشک کردن چوب ممکن است تا چند سال طول بکشد.

ه)- در کارخانه های کوچک وکارگا ه های درودگری انجام می شود.

و)- چوب های خشک شده در این روش فاقد پوسیدگی وحشره زدگی اند.

ز)- قابلیت چسبندگی ورنگ پذیری چوب بعد از خشک شدن با این روش بهتر خواهد بود.              

مصنوعی

طبیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

                                                                                                                                           

9- با توجه به کاربرد ابزار کار با چوب ، جدول مقابل را تکمیل کنید.

نوع کار

نام وسیله

...................

1-اره

ساییدن چوب

2-...................

اندازه گیری

3-..................

منبت کاری

4-..................

........................

5-مغار ساده

10- فردی می خواهد به کمک مغار وچکش درقطعه چوبی شکافی ایجاد کند، او باید به چه نکات ایمنی توجه داشته باشد.

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۰/۰۸/۲۷ساعت 20:1  توسط نگین  | 

۱-چرا در اثر افزایش جمعیت آلودگی هوا بوجود می آید؟

۲-در اثر آلودگی هوا چه مشکلاتی پدیدار می گردد بنویسید.

۳- آیا می توان بدون هوا زندگی کرد ؟اگر جواب منفی است تا چه اندازه می توان زنده ماند.

۴- چرا افزایش جمعیت موجب کاهش ذخایر وآلودگی خاک می گردد توضیح دهید.

 

۵- چند فعالیت نام ببرید که به آب وابسته باشد.

۶-فعالیت کدام کارخانه ها بدون آب متوقف می شود. دو مورد بنویسید.

۷- همان گونه که آب مایه ی حیات است آب آلوده دشمن ..............است.

۸- چه نوع آلودگی در فاضلابهای شهری -خانگی -کشاورزی وصنعتی وجود دارد.

۹- اگر فاضلاب های خانگی -شهری - کشاورزی وصنعتی به آب های جاری وزیر زمینی نفوذ کنند باعث بوجود آمدن چه خطراتی می گردد.

۱۰- به چه دلایلی آلودگی آب های جاری موجب بیماری ومرگ آبزیان می شود. در دوخط توضیح دهید.

۱۱-چه عواملی موجب خالی شدن ذخایر آب و آلودگی آن می شود.نام ببرید.

۱۲-خصوصیات آب آشامیدنی را نام ببرید.

۱۳-انواع رفتارها نام ببرید؟

۱۴- انواع رفتارهای ناسالم را نام ببرید.

۱۵- از رفتارهای ناسالم کم خطر چهار مورد را نام ببرید.

۱۶- چهار مورد از رفتارهای ناپسند را بنویسید.

۱۷- رفتارهای ناسالم پرخطر را تعریف وچها ر مثال بزنید.

 

۱۸- در انتخاب روش زندگی چه عوامل وافرادی تأثیر گذار است؟

۱۹- بررسی پیامد های مثبت ومنفی در تصمیم گیری ها به افراد کمک می کند تا ..............رفتار کنند.

۲۰-دارو را تعریف نمایید.( به طور کامل)

 

۲۱- هدف از استفاده از داروها را نام ببرید.

۲۲- منشأ دارو ها را بنویسید.

۲۳- شکل های مختلف دارو ها را به روش شیمیایی نام ببرید.

 

۲۴-آیا برای درمان همه ی بیماری ها باید دارو مصرف شود؟

 

۲۵- زیان های استفاده ی بی رویه ی داروها را توضیح دهید.

 

۲۶- دارو هایی که استفاده ی بی رویه ی آن موجب وابستگی می شود را نام ببرید.

۲۷- خصوصیات داروهای کاهنده را باذکر دو مثال توضیح دهید.

 

۲۸- خصوصیات دارو های محرک را با ذکر دومثال توضیح دهید.

 

۲۹- از خطرات استفاده از دارو های محرک که اثر قوی تری دارند را نام ببرید.

۳۰- خصوصیات داروهای مجاز را با ذکر یک مثال شرح دهید؟

 

۳۱- داروهای غیر مجاز چه نوع داروهایی می باشند با ذکر مثال توضیح دهید.

 

با آرزوی موفقیت برای همه ی شما دختران گلم

خود آزمایی و مرور درس واحد سه را تا آخر صفحه ی ۵۷ حل نمائید.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۱۱ساعت 19:16  توسط نگین  |