روش تدریس حرفه وفن مقطع راهنمایی
 

2- آنتی بیوتیک ها جزء کدام دسته از داروها می باشد؟

 

الف) داروهای کاهنده        ب) دارو های محرک      ج) داروهای مجاز     د) داروهای غیرمجاز

 

3- سیم لحیم از آلیاژ چه فلزاتی تشکیل شده است؟

 

الف) قلع وسرب          ب) مس وقلع            ج) سرب ومس         د) سرب وآهن             

 

4- کارگران یک کارخانه خودروسازی جزو .................کارخانه به شمار می آیند.

 

الف) ورودی         ب)  خروجی             ج) پردازش       

 

     

 

5- کدام گزینه جزو رفتارهای ناسالم پر خطر است؟

 

الف) ورزش نکردن         ب) خوردن آدامس        ج) رانندگی با سرعت زیاد      د) خوابیدن زیاد          

 6- همه ی درختان زیر پهن برگ هستند به جز  .............      

 

الف) بلوط           ب) نراد              ج) گردو             د) تبر یزی            

 

7- در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

 

1-برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی در اثر اتصال سیم فاز به بدنه ی وسایل برقی از سیم ............ استفاده می شود.

2- جنگل های ایران معمولاًدارای درختان .................هستند.

3-برای جوش کاری از دستگا ه هایی به نام ....................ویا دینام استفاده می شود.

4-علم موجب پیشرفت ...........................می شود.

5- معمولاًدارو ها به ......................، کنترل ودرمان بیماری ها کمک می کنند.

6- به شکل های مقابل نگاه کنید .به فلزات دراین مرحله ..................می گویند.                                

 


ج)- صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.

                                                                                                               ص       غ

1- یکی از عوامل مؤثر بر رشد وتکامل فنّاوری ، کنجکاوی وتفکر انسان است.                                  2- رسانه ها ومذهب در انتخاب روش زندگی افراد مؤثر هستند.                                

 3-خشک کردن مصنوعی  چوب در  هوای آزاد انجام می شود.                                                   4- نیاز یکی از عوامل مؤثر بر رشد وتکامل فنّاوری است .                                                       

5-کار دیود ذخیره ی انرژی الکتریکی است.                                                                         6- بلافاصله پس از قطع درخت می توان از چوب آن برای ساخت محصولات چوبی                        

 استفاده کرد.

د- به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

1-مواد اصلی سازنده ی آی سی(        ic     )  چیست؟

2- بررسی پیامد های مثبت ومنفی در تصمیم گیری چه کمکی به افراد می کند؟

3- می خواهیم رویه ی چوبی یک میز را به پایه های فلزی آن وصل کنیم. برای اتصال چوب با فلز بهتر است از کدام روش اتصال استفاده کنیم؟

4- برای ضربه زدن به انتهای دسته مغار بهتر است از چه وسیله ای استفاده شود؟

5- یکی از عوامل خالی شدن ذخایر آب را بنویسید.

6- مجموعه منظمی از اجزای به هم وابسته که برای هدف مشترکی با هم کار می کنند، چه نام دارد؟

ه)- به سؤالات زیر پاسخ دهید.

1- مریم پس از خرید ، میزان پول هزینه شده وباقی مانده ی خود را با ماشین حساب محاسبه کرد.

ورودی ، پردازش وخروجی ماشین حساب را مشخص نمایید.

5000 تومان = پول مریم         لیست هزینه ها به شرح زیر:

50  تومان =آدامس        1500 تومان = میوه          200 تومان = سبزی    150تومان= مداد پاک کن

  3100 تومان = باقی مانده

ورودی =                                  پردازش=                                                   خروجی=      

 

   2- اگر در یک روز پاییزی در اثر وزش باد شدید، سیم های تیر برق خیابان پاره شودوبه پایین بیفتد کدام یک ازخطرات ناشی از برق ممکن است پیش بیاید؟

3- چوب کدام یک از درختان زیر در کارهای تزئیناتی  وساخت مبلمان کمتر کاربرد دارد؟

( تبریزی -  نراد – بلوط- گردو )

4- نوع رفتار های زیر را مشخص کنید.

ناسالم

سالم

رفتار

 

 

رانندگی مطابق قوانین راهنمایی ورانندگی

 

 

 شستن ماشین یا دوچرخه درآب قنات

                                                            

5-جدول زیر را کا مل کنید.

                            

جدا شدنی

                                       

نوع اتصال

 

پرچ

روش

 

 

6- هر یک از موارد زیر به کدام یک از قسمت های اصلی سیستم مربوط می شود؟

الف)- از نفت خام ، می توان بنزین ، نفت سفید وگازوئیل به دست آورد.             (                     )

ب)- نفت خام ، به وسیله ی تانکر های نفت به پالایشگا ه برده می شود.            (                      )

ج) – نفت خام به وسیله ی دستگا ه های گوناگون تصفیه وپالایش می گردد.      (                      )

 7- دو شاخه ی سماور برقی به پریز است ولی سماور خاموش می باشد.مادر علی درحال تمیز کردن بدنه ی سماور بود که برق ضعیفی او را می گیرد. به نظر شما علت چیست؟

8- جدول زیر را کامل کنید.

نوع دارو

نمونه ی دارو

 

آرام بخش ومسکن

غیر مجاز

 

 

9- رضا می خواهد به کمک مغار وچکش شکافی در قطعه ی چوبی ایجاد کند ، دو نکته ی ایمنی به او تذکر دهید.

 

10- دسته های قابلمه ها و ماهی تابه های الو مینیومی را چگونه به بدنه اتصال می دهند؟

 

و)- به سؤالات زیر پاسخ تشریحی دهید.

1- پیشرفت فنّاوری چه تأثیری در انجام امور انسان ها دارد؟ دو مورد آن را بنویسید.

 

2- دو نمونه از انواع خازن را نام ببرید.

 

3- به چه دارو هایی محرک گفته می شود؟

 

4- زمان خشک کردن چوب درهوای آزاد به چه عواملی بستگی دارد؟ دو مورد بنویسید.

 

5- برای نگه داشتن مفتول ها هنگام لحیم کاری به چه نکته ی ایمنی باید توجه کرد؟

 

6-هر روز در اخبار علمی تلویزیون ،خبری از فنّاوری های جدید می شنویم ، به نظر شما چه عاملی

 

دانشمندان را موفق به کشف یا اختراع جدیدی می کند؟

 

7- واحد اندازه گیری هر یک از قطعات الکترونیکی زیر را بنویسید.

 

الف ) مقاومت (                   )           ب)   خازن (                )

 

8- دو مورد از عوارض آلودگی هوا را بنویسید.

 

9- چوب های خشک شده در کوره های چوب خشک کنی چه ویژگی هایی دارند؟ ( 2مورد)

 

10- چرا نباید نوک هویه ی داغ را داخل روغن لحیم فرو برد؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۱۷ساعت 21:0  توسط نگین  | 

نمونه سؤالات کتاب دفاعی  پایه سوم درس پنجم:

نقش زنان را درعصر حاضر بنویسید.

2-چهار مورد از زنان تأثیر گذار در تاریخ را نام ببرید.

3-اولین زنی که به پیامبر ایمان آورد ؛ واولین زن شهید راه اسلام را بنویسید.

4-برترین زنان اسلام را نام برده وبگوئید کدام سوره از قرآن در شأن او نازل شده است.

5- نقش زنان را در جنگ های صدر اسلام در 6مورد بنویسید.

6-نسیبه چه کسی بود وپیامبر گرامی اسلام درباره ی او چه فرموده است؟

7-زهیر چه کسی بود چند سطری دربارهی اوتوصیف نمائید.

8-چهار خط از زندگی نامه ی خانم حدیدچی (دباغ) بنویسید.

9-نقش زنان ، درپشت جبهه وداخل خانه را بنویسید.

نمونه سؤالات کتاب دفاعی  پایه سوم درس ششم :

انسان از چند راه دفاع می کند نام ببرید.

 

2- دفاع عامل چه نوع دفاعی می باشد دریک خط تعریف کنید.

 

3- دفاع (پدافند) غیر عامل را توضیح دهید.

 

4- دفاع غیر عامل یکی از ......................و......................روش های دفاعی در مقابل تهدیدها ست که مورد

 

توجه کشورها قرار گرفته است.

 

5- نام چها رکشوری که دفاع غیر عامل را مورد توجه قرار داده رابنویسید.

 

6- آمار تلفات در جنگ جهانی دوم بیش از ........................نفر بوده است.

 

7- یکی از عوامل مهم پیروزی جنبش مقاومت حزب ا.......لبنان را در جنگ 33روزه رابنویسید.

 

8- اهداف دفاع (پدافند) غیر عامل را بنویسید.

 

9- از اصول پدافند غیر عامل 4مورد را نام ببرید.

 

10- استتار به چه معنایی است با ذکر مثال توضیح دهید.

 

11- اختفا را با ذکر مثال توضیح دهید.

 

12-فریب در پدافند غیر عامل چه نوع اقدامی است با ذکر مثال توضیح دهید.

 

13-به چه علت باید ساختمان ها را مقاوم سازی نمود توضیح دهید.

 

نمونه سؤالات کتاب دفاعی  پایه سوم درس هفتم  :

 

1-چرا ثبات ودوام پیروزی نظامی درجنگ نیازمند فکر واندیشه ی انسان است ؟ توضیح دهید.

2- میزان اثر گذاری و تأثیرپذیری انسان ها به چه عواملی بستگی دارد نام ببرید.

 

3- منظور از جنگ روانی چیست؟ تعریف کنید.

 

4-اهداف جنگ روانی به چند دسته تقسیم می شود بنویسید.

 

5- با ذکر یک مثال از جنگ روانی در فتح مکه که رسول گرامی اسلام (ص) به یارانش دستور داد را

 

بنویسید.

 

6- آشنا شدن با جنگ روانی چه فایده ای برای ما دارد؟بنویسید.

 

7-طراحان جنگ روانی برای رسیدن به اهداف خود، از چه روش هایی استفاده می کنند نام ببرید وهر

 

 کدام را بطور خلاصه توضیح دهید.

 

8-به معنای انتقال مطالب واخباری که درستی ونادرستی آن معلوم نیست ................می گویند.

 

9- یک مثال از شایعه در جنگ اُحد بر علیه پیامبر که توسط دشمنان درست شده بود را بنویسید.

 

10- تفرقه افکنی را با ذکر مثال به طور کامل توضیح دهید.

 

11- تهدید به چه منظور از سوی دشمنان اسلام ، خصوصأ آمریکا علیه ایران انجام می گیرد با ذکر

 

مثال توضیح دهید.

 

12- ایران در سال های اخیر از چه را ه هایی در معرض تهدید قرار گرفته نام ببرید وتوضیح دهید.

 

 

با آرزوی موفقیت برای همه ی شما دختران خوبم موسوی

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۰۷ساعت 21:6  توسط نگین  | 

سؤالات واحد فلز:

1-درساخت هریک از وسایل زیر از چه نوع اتصالی استفاده شده است؟ جدول را براساس آن تکمیل کنید.

 

( ماشین سواری ، دوچرخه ، نرده فلزی، کره کره ی آهنی ، قفسه های فلزی، برچسب علامت استاندارد پشت وسایل برقی ازجمله یخچال، برد الکترونیکی).

 

وسیله لازم برای انجام اتصال

نام اتصال

نوع اتصال

شماره ی وسایل

جدا نشدنی

جدا شدنی

 

 

 

 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

 

 

2- برای اتصال دسته ی قابلمه  وماهی تابه های آلومینیمی معمولأ از چه اتصالاتی استفاده می کنند؟

 

3- مشاغلی که بخشی از کار آن ها با هویه دستی (غیر برقی) است شناسایی کنید وحداقل نام دو مورد را بنویسید.

 

4- نام دونوع هویه را نام برده وبگوئید برای انجام هر یک از کارهای زیر کدام هویه مناسب تر است؟

 

الف- لحیم کاری در حلب های بسته بندی مواد غذایی ( نظیر روغن حیوانی ، پنیر) =(                           )

ب- لحیم کاری یک تکه سیم قطع شده ی اسباب بازی در منزل= (                              )

 

ج- تعمیر قطعات الکترونیکی رادیو وتلویزیون= (                                  )

 

5- جدول زیر را کامل کنید.

 

 

 

جدا شدنی

 

نوع اتصال

جوش کاری

لحیم کاری

 

پرچ کاری

روش

 

6- برای انجام کارهای زیر از چه وسایل و موادی استفاده می شود؟

الف- گرم کردن محل لحیم کاری =    

ب- داغ کردن هویه ی دستی=

ج- داغ کردن هویه برقی=

د- حل کردن اکسید فلز درمحل لحیم کاری=

7- جملات صحیح وغلط را مشخص کنید.

الف- جوش کاری بدون ماسک یا عینک مخصوص برای چشم انسان بسیار مضر است.(       )

ب- هنگام لحیم کاری ،باید قطعه کار را با دست گرفت. (          )

ج- سیم لحیم آلیاژی از سرب ومس است.(              )

د- اتصال جدا شدنی را اتصال موقت نیز می نامند.(            )

8- به سؤالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف- نام دستگاهی که کار با جوش کاری را انجام می دهد، چیست؟

ب- جوش کاری از کدام نوع اتصالات می باشد؟

ج- غیر از جوش کاری کدام اتصالات در این گروه قرار می گیرند؟

د- دستگاه جوش کاری با چه نیرویی کار می کنند؟

ه- قطعه ی میله ای شکل که به انبرک وصل می شود، چه نام دارد؟

و- ترانس ودینام با چه نیرویی کار می کنند.

ز- درچه مواقعی لازم است یک جوشکار به غواصی هم وارد باشد؟ یک مثال بزنید؟

ح- چرا نباید بدون عینک یا ماسک مخصوص به جوش کاری نگاه کنیم؟

ط- عمل جوش کاری چگونه انجام می شود؟

آزمون دوره ای ؛ نمونه ی یک :

الف- درسؤالات زیر گزینه ی صحیح را مشخص کنید.

1-قطعه ی الکترونیکی که مقدار ولتاژ وجریان الکتریکی را کنترل می کند.

 

الف) مقاومت              ب) ترانزیستور           ج) خازن              د) دیود                

 

2- آنتی بیوتیک ها جزء کدام دسته از داروها می باشد؟

 

الف) داروهای کاهنده        ب) دارو های محرک      ج) داروهای مجاز     د) داروهای غیر مجاز     

 

3- سیم لحیم از آلیاژ چه فلزاتی تشکیل شده است؟

 


الف) قلع وسرب          ب) مس وقلع            ج) سرب ومس         د) سرب وآهن             

 

4- کارگران یک کارخانه خودروسازی جزو .................کارخانه به شمار می آیند.

 

الف) ورودی         ب)  خروجی             ج) پردازش       

 

     

 

5- کدام گزینه جزو رفتارهای ناسالم پر خطر است؟

 

الف) ورزش نکردن         ب) خوردن آدامس        ج) رانندگی با سرعت زیاد      د) خوابیدن زیاد          

 6- همه ی درختان زیر پهن برگ هستند به جز  .............       

 

الف) بلوط           ب) نراد              ج) گردو             د) تبر یزی            

 

7- در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

 

1-برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی در اثر اتصال سیم فاز به بدنه ی وسایل برقی از سیم ............

 

استفاده می شود.

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۰/۰۹/۰۴ساعت 22:4  توسط نگین  |